Czy uchwała krajobrazowa pomaga zachować estetykę przestrzeni miejskiej w miastach G8 w Polsce ?

W poniższym zestawieniu przedstawiono wybrane regulacje dotyczące reklam w miastach G8, które są największymi miastami w Polsce. Uchwały krajobrazowe mają na celu uregulowanie sposobu sytuowania i ekspozycji reklam, aby zachować estetykę przestrzeni miejskiej i uniknąć nadmiernego zagęszczenia reklamowego. Każde z miast przyjęło nieco inne podejście, uwzględniając specyfikę lokalnego krajobrazu, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz wymogi prawne. Zapoznanie się z tymi regulacjami może pomóc zrozumieć, jakie ograniczenia dotyczą reklam w poszczególnych miastach, a także jakie możliwości są dostępne dla firm reklamowych.

Przez billboard należy rozumieć tablicę reklamową, o wymiarach: 12 mkw albo 18 mkw, z tolerancją +/- 5%, o nie więcej niż dwóch powierzchniach ekspozycji.

Łódź

Łódź jako pierwsze miasto wojewódzkie uchwaliła kodeks reklamowy. Uchwała obowiązuje ale nikt nie egzekwuje jej przepisów (i taki stan będzie się utrzymywał przynajmniej do czasu wydania decyzji przez Trybunał Konstytucyjny). W Łodzi obowiązuje również uchwała o parku kulturowym ulicy Piotrkowskiej, która reguluje kwestie reklam w centrum miasta. Jednak we wrześniu 2020 r. WSA w Łodzi stwierdził jej nieważność w całości.

Podział miasta na 3 strefy o zróżnicowanych regulacjach.

Billboardy o powierzchni 9, 12 oraz 18 mkw. mogą być eksponowane jedynie na terenie Obszaru II. 

Billboardy mogą być umieszczane na ścianach  z maksymalnie 3 otworami okiennymi. Jeżeli na jednej ścianie wisi więcej niż jeden billboard, tablice muszą być tego samego formatu. Możliwa jest ekspozycja jedynie 2 billboardów na jednej ścianie spełniającej warunki ekspozycji. Billboardy mogą być również umieszczane w formie wolnostojącej, z zastrzeżeniem, że pomiędzy nośnikami tego typu musi być zachowana odległość wynoszącą minimum 75 metrów.

Reklama na siatkach MESH zawieszonych na elewacjach podczas remontów może zajmować, na terenie Obszaru Parku Kulturowego oraz Obszaru I, maksymalnie 30% powierzchni siatki ochronnej, pozostałą część musi stanowić odtworzenie elewacji. Reklama w tych strefach może być eksponowana nie dłużej niż przez 8 miesięcy raz na 5 lat. Na terenie Obszaru II reklama może zajmować 70% powierzchni siatki. Na tym samym obszarze siatki reklamowe mogą być zawieszane na ścianach szczytowych, pod warunkiem, że reklama nie przekroczy 25% powierzchni elewacji. Maksymalny okres ekspozycji wynosi 18 miesięcy. 

Reklama cyfrowa, z wyjątkiem digital citylightów jest mocno ograniczona. 

Citylighty można eksponować na wiatach przystankowych, toaletach miejskich i kioskach, a także w formie wolnastojącaje i na elewacjach niektórych budynków. 

Na terenie obszarów I i II możliwe jest lokalizowanie słupów ogłoszeniowo-reklamowych. 

Umieszczanie murali reklamowych oraz reklam mobilnych jest całkowicie zakazane. 

W Łodzi obowiązuje również zakaz umieszczania reklam na banerach, reklam wolnostojących bez stałego zamocowania w gruncie.

Łódź przygotowała stronę z jasnymi i czytelnymi infografikami – https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/kodeks-reklamowy/infografiki/

Gdańsk

Gdańsk uchwalił swój kodeks reklamowy na sesji Rady Miasta 22 lutego 2018 r. 

Okres dostosowawczy minął 2 kwietnia 2020 r. 

Podział miasta na 8 stref o zróżnicowanych regulacjach.

Maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18 mkw

Liczba i wielkość szyldów jest bardzo ograniczona i zmienia się w zależności od strefy, przeznaczenia obiektu, jego wysokości. Preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne. Reklama na elewacji poza szyldami jest praktycznie zakazana; 

Reklama cyfrowa DOOH jest mocno ograniczona poza należącymi do miasta „terenami o funkcji widowiskowo-sportowej, której charakter wymaga niekonwencjonalnych form promocji”.

Siatki wielkoformatowe zawieszone na elewacji dopuszczone są tylko na czas remontu tylko w niektórych strefach. Mogą stanowić od 30% do 100% powierzchni w zależności od rodzaju budynku. Reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 miesięcy, raz na 5 lat; 

Murale reklamowe dopuszczone są jedynie w niektórych strefach; 

Gdańsk przygotował stronę dla lokalnych przedsiębiorców, którzy muszą dostosować swoje szyldy do zapisów uchwały: http://www.uchwalakrajobrazowa-gdanska.pl/. Efektem wprowadzenia uchwały krajobrazowej w Gdańsku jest likwidacja prawie wszystkich wolnostojących nośników systemowych. Pozostały jedynie reklamy na wiatach przystankowych – citylighty, których właścicielem jest Miasto. Większość dużych sieci sprzedażowych dostosowała się do nowego prawa, ponieważ wysokość kary dla nośnika o powierzchni 1 mkw. wynosi 136,80 złotych za każdy dzień niezgodności. 

Wysiłek pracowników GZDiZ zaowocował wydaniem ponad 550 decyzji administracyjnych, w tym ponad 300 nakładających kary (331 na 11 stycznia br.), których wartość (również na dzień 11 stycznia 2023) wyniosła 3 157 666 zł.

Celem Uchwały nie było wyrugowanie reklam z przestrzeni publicznej, lecz ich uporządkowanie. Usunięto chaos reklamowy niezgodny z niczym, wprowadzono do przestrzeni publicznej nowe nośniki zgodne z Uchwałą: wykonane z jednego materiału, o tym samym kolorze i wzorze tablic, ustawione w szpalerach i na jednej wysokości. Będą takie same, niezależnie od dzierżawiącej je firmy, by zachować spójność

Poza zyskiem do budżetu miasta, za umowami z firmami reklamowymi idzie też dodatkowa wartość dla przestrzeni i środowiska, ponieważ każdy dzierżawca musi posadzić określoną liczbę drzew, w zależności od wielkości powierzchni reklamowej, którą dysponuje. Firmy będą musiały też zapewnić pielęgnację posadzonych przez siebie drzew przez trzy lata.

Kraków

Uchwała krajobrazowa obowiązuje w całości od początku lipca 2020r. 

Kalkulator na skróty – https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=128963

Podział miasta na 3 strefy (w przypadku II strefy dodatkowy podział na 3 pod obszary). Ustalono osobnych warunków dla ciągów komunikacyjnych oraz największych sklepów i stacji benzynowych. W terenach towarzyszących obiektom usług, dopuszcza się sytuowanie jednego wolnostojącego billboardu o wysokości do 10 m i powierzchni ekspozycji 12 mkw lub 18 mkw w ramach danego terenu towarzyszącego obiektom usług; 

dopuszcza się sytuowanie paneli reklamowych na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego;

na obiekcie budowlanym dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych poza elewacją frontową parteru obiektu budowlanego w sposób uporządkowany, tj.:

a) poziomo (w jednym rzędzie),

b) wymiary pojedynczej tablicy reklamowej do 3 m wysokości i do 6 m szerokości,

c) wymiar tablic reklamowych sytuowanych w rzędach musi być jednakowy na danej elewacji budynku,

dla budynku o wysokości powyżej 9 m dopuszcza się zwielokrotnienie liczby rzędów z tablicami reklamowymi,

sytuowanie do dwóch tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych (o maksymalnej powierzchni ekspozycji 7 mkw każda) na wiatach dla wózków sklepowych,

Inne tablice reklamowe do 5 mkw.

Siatki wielkoformatowe z reklamą zawieszone na elewacji dopuszczone są tylko na czas remontu tylko w niektórych strefach. Reklamy mogą stanowić od 50% powierzchni siatki, reszta to odwzorowanie elewacji remontowanego budynku. Reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 miesięcy, raz na 7 lat;

Reklama cyfrowa jest praktycznie zakazana, za wyjątkiem nośników CLP i ekranu o powierzchni ponad 5 tys. mkw zamontowanego na Tauron Arena w Krakowie, gdzie reklama jest możliwa w czasie imprez; 

Citylighty są dominującą formą reklamy OOH. Występują również w cyfrowej wersji – DOOH. Zlokalizowane na wiatach przystankowych, w przejściach podziemnych, na wolnostojących obiektach budowlanych o powierzchni maksymalnie 35 mkw. , w formie słupów ogłoszeniowo-reklamowych, a także na parterach lokali usługowych w taki sposób by łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych na tej elewacji nie przekroczyła wielkości: 

a) 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie poza obszarem

b) 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie, 

c) 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszary 2 i 3;

Murale reklamowe znacząco ograniczone. Niewielki % całkowitej powierzchni elewacji jest zbyt mały, aby mógł służyć jako baza pod mural reklamowy.

Warszawa

Prace nad nową uchwałą rozpoczęły się pod koniec 2021 roku. 24 lutego 2023 roku projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej został wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z przewidywaniami nie zostały wprowadzone istotne zmiany. 

Miasto zostało podzielone na 3 strefy, dodatkowo ustalono osobne warunki dla ciągów komunikacyjnych.

Maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18 mkw.  Stawianie billboardów jest dozwolone tylko przy największych arteriach komunikacyjnych, gdzie ich wpływ na krajobraz miasta będzie stosunkowo niewielki.

Warszawska uchwała dopuszcza reklamy na elewacji podczas remontów. Może być eksponowana na niewielkiej części powierzchni siatki osłonowej, maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat. 

Murale na elewacji są preferowaną formą reklamy. 

Liczba i wielkość szyldów jest ograniczona, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne.

Reklama cyfrowa jest w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi. 

Z całym projektem uchwały krajobrazowej (oraz projektem poprzednim) można zapoznać się pod adresem: https://architektura.um.warszawa.pl/uchwala-krajobrazowa

Szczecin

Przystąpienie do prac nad uchwałą w Szczecinie poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja. Pokazała ona, że jedynie 19% reklam w mieście jest ustawionych legalnie. Jako jedyne miasto w G8 Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Taka strategia powoduje podział miasta na tyle stref, ile zostało uchwalonych planów miejscowych plus 1 dla strefy, w której brak planu miejscowego. Projekt uchwały można śledzić na stronie: https://krajobraz.szczecin.pl/chapter_139009.asp

Podstawowe założenia projektu uchwały w miejscach, w których nie ma planów miejscowych, przewidują: 

Billboardy reklamowe, wolnostojące mogę mieć maksymalny format 48 mkw

Dopuszczalna jest reklama na elewacji podczas remontów. Można ją montować na całej powierzchni rusztowania przez okres 3 miesięcy, raz na 5 lat. 

Reklama na elewacji może zajmować 10% powierzchni elewacji (z różnymi zastrzeżeniami). 

Na jedną działalność gospodarczą przysługuje 1 szyld o powierzchni 0,3 mkw.

Umieszczanie reklam na ogrodzeniach, terenach zielonych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, obszarach wodnych, reklam na przystankach przekraczających 30% powierzchni wiaty jest zakazane. 

Dopuszczono reklamę cyfrową z reklamami wysokiej rozdzielczości. 

Można swobodnie tworzyć murale reklamowe na elewacji.

Katowice

W Katowicach zaproponowano odmienne podejście do tematu. Rozpisano przetarg na wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta, określenie podziału miasta na strefy oraz przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby opracowania projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska Sp. z o.o., która po wykonaniu prac przedstawiła wnioski na spotkaniu z zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się we wrześniu 2017 r. 30 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Pod koniec 2017 r. Miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec zgłoszonych wniosków. Dodajmy, że Katowice mają w planach miejscowych wiele przepisów odnoszących się do reklam. Projekt jest obecnie przekazany do konsultacji publicznych. 

Miasto zostało podzielone na 4 strefy. Strefa I obejmie obszar centrum miasta oraz „osiedla robotnicze”, przy czym wyróżnione zostaną: podstrefa 0 obejmująca część centrum Katowic oraz podstrefa A – osiedle robotnicze Nikiszowiec. Strefa II to obszary zwartych tkanek miejskich (np. osiedla: Witosa, Tysiąclecia i Paderewskiego, ale też Bogucice czy część Kostuchny), w strefie III znajdą się pozostałe tereny zurbanizowane, natomiast strefę IV stanowić będą obszary przyrodniczo-krajobrazowe.

Więcej informacji na temat założeń uchwały krajobrazowej dla miasta Katowice znajduje się pod linkiem: Powstały założenia dla uchwały krajobrazowej dla Katowic. Czas na zebranie wymaganych opinii i uzgodnień – KATOobywatel

Wrocław

We Wrocławiu dość wcześnie zaczęto prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Jeszcze zanim powstał projekt uchwały, w 2014 r. w mieście powołano park kulturowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. Za przygotowanie uchwały odpowiada Wydział Architektury i Zabytków, którego powstanie jest efektem reorganizacji w Urzędzie Miejskim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 r., a kolejne w kwietniu 2021 r.: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jaka-bedzie-uchwala-krajobrazowa-e-spotkania. Projekt uchwały do publicznego wglądu został wyłożony na przełomie kwietnia i maja 2021 r. Uwagi można było wnosić do 24 maja 2021 r. Obecnie na stronie www nie ma dostępu do projektu uchwały: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/51240/projekt-uchwaly-w-sprawiezasad-i-warunkow-sytuowania-obiektow-malej-architektury-tablic-reklamowychi-urzadzen-reklamowych-oraz-ogrodzen. Wiadomo iż w zeszłym roku projekt był dwukrotnie prezentowany jednostkom miejskim i spółkom miejskim. Projekt w szczegółach Wrocławski projekt jest napisany odmiennie od pozostałych. Wrocław określa konkretne miejsca, w których może stanąć nośnik w konkretnym formacie. 

Szyldy – ich liczba i wielkość zależy od wielu czynników.

Reklama cyfrowa – dopuszczona na formacie do 18 mkw, ale z zastrzeżeniami, ograniczeniami i wyjątkami.

Murale – 10% powierzchni muralu może zawierać treści reklamowe;

We Wrocławiu jest brak tradycyjnego podziału różnicującego zasady sytuowania nośników. Ze względów organizacyjnych miasto jest podzielone na ponad 100 obszarów, z których każdy jest opisany w oddzielnym punkcie z naniesionymi lokalizacjami, w których można ustawić słup reklamowy i tablicę małego, średniego, dużego lub wielkiego formatu.

Maksymalny format reklamy wolnostojącej wynosi 36 mkw

Dominującym formatem jest CLP (citylight) oraz tablice o powierzchni do 9 mkw.

Reklama może być eksponowana na elewacji podczas remontów, maksymalnie na 1/3 powierzchni siatki ochronnej (MESH) maksymalnie przez 1 rok, raz na 10 lat.

Dopuszczane są tylko niewielkie formy reklam na elewacji. Liczba i wielkość szyldów zależy od wielu czynników. 

Reklama cyfrowa DOOH może mieć format do 18 mkw. z zastrzeżeniami, ograniczeniami i wyjątkami. 

Reklamy na muralach są dopuszczalne i mogą zajmować 10% powierzchni muralu.

Obecnie trwają prace nad przekazaniem projektu do Rady Miejskiej Wrocławia. Zapewne tam zapadnie decyzja, czy projekt trafi pod głosowanie na sesję Rady Miasta, czy też będzie powtórnie wyłożony. Nie wiadomo, czy wprowadzone poprawki mają charakter istotnych zmian.

Poznań

Uchwałę intencyjną Poznań przyjął najpóźniej ze wszystkich miast G8 – w marcu 2017 r. Prace nad projektem trwały od początku 2017 r. Od maja 2019 r. można było zapoznać się z projektem uchwały. W lutym 2021 r. odbyło się pierwsze wyłożenie projektu, w październiku drugie, we wrześniu 2022 roku trzecie. 24 stycznia 2023 r. na Sesji Rady Miasta Poznania została przegłosowana uchwała krajobrazowa. Poznański dokument jest napisany przejrzyście, zrozumiale. W skrócie założenia uchwały przedstawiają się następująco: 

Billboard – wolno stojące urządzenie reklamowe połączone trwale z gruntem, o jedno- lub dwustronnej powierzchni ekspozycji reklamy na wspólnej konstrukcji nośnej w układzie poziomym, o wysokości sytuowania dolnej krawędzi powierzchni ekspozycji reklamy nie mniejszej niż 2,2 m, dopuszczone w następujących wersjach: 

a) wersja I – o pojedynczej powierzchni ekspozycji reklamy od 6 m² do 9 m² i wysokości urządzenia nie większej niż 6 m; 

b) wersja II – o pojedynczej powierzchni ekspozycji reklamy od 17 m² do 18 m² i wysokości urządzenia nie większej niż 10 m;

Miasto podzielono na 4 strefy – staromiejską, centrum i historyczne dzielnice, zurbanizowaną oraz przyrodniczą; 

Maksymalny format reklamy wolnostojącej może mieć powierzchnię 18 mkw

Reklama na elewacji jest dopuszczalna tylko podczas remontów i może być eksponowana przez rok czasu, raz na 5 lat. 

Reklama na elewacji jest możliwa ale tylko w niewielkich formach. Można ją zawiesić na ścianach ślepych w obszarze zurbanizowanym do 36 mkw. 

Liczba i wielkość szyldów zależy od typu nośnika i strefy. 

Reklama cyfrowa DOOH nie jest doprecyzowana.

Murale mogą zajmować od 5% do 50% powierzchni elewacji w zależności od strefy. 

W obszarze staromiejskim 

dozwolone są tablice reklamowe w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 mkw, banery reklamowe na budynku objętego ochroną konserwatorską o powierzchni nie większej niż 5 mkw.

Dopuszczalna jest reklama na siatce MESH zawieszonej na elewacji na czas robót budowlanych. Reklama nie może być większa niż 30% powierzchni siatki ochronnej. Reklama może być eksponowana przez rok, raz na 5 lat. 

Każdy lokal może wystawić przed budynkiem jeden potykać A3. 

Centrum 

Dozwolone jest stawianie billboardów w wersji I lub II, usytuowanych prostopadle do osi jezdni, położonych wzdłuż głównych dróg ruchu przyspieszonego, z wyłączeniem odcinków dróg przebiegających przez tereny parków oraz skwerów, w odległości nie większej niż 16 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż: 

10 m od pnia drzewa,

1 m od ogrodzenia,

10 m od budynku,

25 m od niskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

100 m od budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków,

200 m od sąsiedniego billboardu położonego wzdłuż tej samej strony drogi,

30 m od pylonu w rozmiarze 3 położonego wzdłuż tej samej strony drogi,

30 m od słupa reklamowego,

Obszar zurbanizowany

Dopuszcza tablice reklamowe w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 2 mkw umieszczane na elewacji budynku handlowo-usługowego, przemysłowego i magazynowego, z wyłączeniem banerów reklamowych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% powierzchni jednej elewacji, przy czym powierzchnia jednego urządzenia nie może przekraczać 12 mkw

Dozwolone jest umieszczanie na ślepej ścianie budynku, na wysokości nie większej niż 20 m i odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego oraz głównej, nie większej niż 30 m, o łącznej podświetlanej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 36 mkw

Możemy również umieszczać na elewacji budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 10 tys. mkw, o łącznej podświetlonej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 20% powierzchni jednej elewacji,

Właściciele nieruchomości mogą umieszczać billboardy w wersji I lub II prostopadle do osi jezdni, wzdłuż dróg głównych ruchu przyspieszonego oraz głównych, o minimum dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, z wyłączeniem odcinków dróg przebiegających przez tereny parków oraz skwerów, w odległości nie większej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż: 

10 m od pnia drzewa,

1 m od ogrodzenia,

10 m od budynku,

25 m od niskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

100 m od budynku lub obszaru indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków,

200 m od sąsiedniego billboardu, położonego wzdłuż tej samej strony drogi,

30 m od pylonu w rozmiarze 3 lub 4, położonego wzdłuż tej samej strony drogi,

30 m od słupa reklamowego.

Uchwały krajobrazowe w miastach G8 mają na celu uporządkowanie i kontrolę nad ekspozycją reklam w przestrzeni publicznej. Każde z miast stworzyło unikalne zasady i regulacje, uwzględniając specyfikę swojego krajobrazu, architektury i potrzeby mieszkańców. Maksymalne formaty reklam, możliwość umieszczania reklam cyfrowych, ograniczenia co do ilości i wielkości szyldów oraz zezwolenie na murale reklamowe – to tylko niektóre z różnic pomiędzy uchwałami w poszczególnych miastach.

Ważnym celem uchwał krajobrazowych było uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej, zapobieganie nadmiernemu zaszumieniu reklamowemu i zachowanie estetycznego charakteru miast. Dodatkowo, wiele miast zdecydowało się na ograniczenie reklam na rzecz zieleni, czyniąc przestrzeń bardziej przyjazną dla mieszkańców i turystów.

Dzięki uchwałom krajobrazowym miasta G8 mogą kontrolować i zarządzać reklamami, zapewniając równowagę pomiędzy komercyjnymi interesami a potrzebami społeczności lokalnych. Odpowiednie wdrożenie tych regulacji może przyczynić się do poprawy wizerunku miast i poprawy jakości życia ich mieszkańców.

Regulacje dotyczące reklam w miastach G8 stanowią ważny krok w kierunku uporządkowania i estetyzacji przestrzeni publicznej. Każde z miast dostosowuje swoje przepisy do lokalnych uwarunkowań, a celami tych uchwał jest zwykle uporządkowanie reklam, ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska, oraz zapewnienie estetycznego i przyjaznego środowiska dla mieszkańców i turystów.

Wdrażanie tych uchwał może być skomplikowanym zadaniem, wymagającym współpracy między miastem, firmami reklamowymi i mieszkańcami. Jednak przemyślane i odpowiednio wdrożone regulacje przynoszą korzyści zarówno dla miast, które mogą zadbać o estetykę swojej przestrzeni, jak i dla firm reklamowych, które mogą działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ostatecznie, te uchwały mają na celu stworzenie harmonijnego i atrakcyjnego środowiska miejskiego, w którym reklamy są integralną, ale nie dominującą częścią krajobrazu miejskiego.

Dokładna mapa znajduje się tutaj: https://www.poznan.pl/mim/plan/plan.html?mtype=krajobrazowa&wo_id=1264

Chcesz stworzyć estetyczny i skuteczny system reklamy outdoorowej?

ArtykułyPolecane

billboard Wall Slim tablica reklamowa Free Slim wiedza

Dlaczego warto wybrać anodowane konstrukcje reklamowe?

Dlaczego nasze konstrukcje reklamowe są poddawane takiej obróbce? Anodowanie aluminium, nazywane także eloksalacją, to proces elektrochemiczny, w czasie którego na...
Ramy reklamowe z anodowanego aluminium, szybka wymiana banerów, wzornik anodowanie

ArtykułyPolecane

billboard Wall Slim retail tablica reklamowa Free Slim wiedza

System papierowy czy winylowy ?

Nie wiesz na jaki rodzaj nośnika i medium się zdecydować? przeczytaj co warto wiedzieć o tych materiałach. Najistotniejszą sprawą jest...
Tablica reklamowa bannergear™ vs zwykła tablica reklamowa wyklejana papierem

ArtykułyPolecane

billboard Wall Slim case study retail tablica reklamowa Free Slim

Jak system bannergear™ pomógł sieci sklepów Biedronka wykorzystać potencjał reklamowy. Case study.

Przedmiotem tego case study jest projekt, wdrożenie i obsługa billboardów reklamowych Wall Slim z systemem bannergear™ w największej sieci sprzedaży...
Wisząca reklama, tablica reklamowa, billboard z opatentowanym systemem szybkiej wymiany banerów bannergear™ 1.0 model Wall Slim

Przeszukaj bloga

Działamy kompleksowo

Sprawdź produkty Sprawdź produkty
Zapytaj o wycenę Zapytaj o wycenę
Wydruk

Wydruk

Montaż

Montaż

Serwis

Serwis

Obsługa kampanii

Obsługa kampanii

Nośniki do wynajęcia

Nośniki do wynajęcia

PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH

KTO KORZYSTA Z NASZYCH KONSTRUKCJI REKLAMOWYCH

Netto Reklama Ramy reklamowe
Lidl Ramy reklamowe Wall Slim
Biedronka Ramy reklamowe Light Box Wall Slim
Stacja Paliw Moya Wall Slim
Stacja Paliw q8 logo
Lotos Logo
Visotec -
Helios Ramy reklamowe High Dimensin Wall Slim Back LIght
Cinema City reklama logo
Cineworld Reklama Ekrany LED LCD
Regal Cinemas
Prolicht Reklama współpraca
Westiform
Skoda Reklama
Vokswagen AG
Starbucks logo
McDonalds Logo
Forbuild Rama reklamowa Wall Slim - Free SLim
Castorama Reklama Wall Slim